HUURVOORWAARDEN 


Algemene voorwaarden huurovereenkomst ruimtes Factorium Cultuurmakers.

Definities:
Met verhuurder  wordt bedoeld: Stichting Factorium Cultuurmakers.

Met huurder  wordt bedoeld: de persoon of organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder.

Onder huurovereenkomst  wordt verstaan de overeenkomst tussen verhuurder en huurder.

Onder ruimte  wordt verstaan: alle in de huurovereenkomst omschreven ruimten (waaronder begrepen de Factorium-zaal, repetitieruimte, dansstudio, popstudio, foyer, backstage, workshopruimte, vergaderruimte,) binnen de locaties van verhuurder

Onder faciliteiten  wordt verstaan: alle in de in de huurovereenkomst dan wel daaraan gekoppelde bijlage gespecificeerde faciliteiten ( waaronder begrepen personeel, catering, geluid-/lichttechniek, technische benodigdheden, extra schoonmaak etc).

Onder huurperiode  wordt verstaan de in de huurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke huur van verhuurder ruimte huurt.

Onder borg  wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van de huur en ter compensatie van de schade.

Onder opzegging of beëindiging  wordt verstaan het opzeggen of beëindigen van de huurovereenkomst.

Onder gebruikers  wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van de huurder in de gehuurde ruimte.  Huurder en gebruikers dienen zich tevens te houden aan de huisregels van verhuurder.

Onder doel huur wordt verstaan dat gene wat de huurder gaat doen in de ruimte, bijvoorbeeld repeteren of optreden of vergaderen. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit/doel kan de betreffende huurovereenkomst per direct worden beëindigd door de verhuurder.

Onder optant wordt verstaan degene aan wie verhuurder een optie voor een kortdurende verhuur heeft verstrekt.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, offertes en aanbiedingen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Reserveringen en boekingen
Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de door de huurder ondertekende huurovereenkomst in  bezit is van de verhuurder en dat de borg – voor zover borg is overeengekomen – is voldaan. De ondergetekende huurovereenkomst dient uiterlijk  binnen 14 dagen, na dagtekening geretourneerd te zijn bij verhuurder. Indien de overeenkomst niet binnen deze termijn door verhuurder is ontvangen, acht de verhuurder zich niet gebonden aan deze overeenkomst.

Een optie voor de ruimte is vrijblijvend en geldt gedurende maximaal 1 maand. Indien binnen deze periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 1 maand een andere gegadigde voor dezelfde periode zich bij verhuurder meldt, neemt verhuurder direct contact op met de optant. De optant wordt vervolgens maximaal 24 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.

Tarieven en bijkomende kosten
Voor de huur van ruimte en het gebruik van de faciliteiten gelden de door verhuurder met huurder overeengekomen (huur)tarieven.

Alle ten behoeve van de activiteit door verhuurder te maken bijkomende kosten (additioneel aan de tussen verhuurder en huurder gesloten huurovereenkomst) komen voor rekening van de huurder en worden op nacalculatie bij huurder in rekening gebracht. Denk hierbij aan huur van extra ruimten, extra techniekuren, extra technische faciliteiten, extra catering en extra schoonmaak etc.

De Buma-, Stemra-, Sena rechten e.d. komen voor rekening en risico van de huurder en deze zorgt voor afdracht daarvan.

Annulering
Huurder kan slechts schriftelijk of per e-mail aan verhuur@factorium.nl  de huurovereenkomst annuleren.

Indien de huurder de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft verhuurder het recht huurder de navolgende vergoeding in rekening te brengen:

 • Bij annulering 48 uur of korter voor aanvang van de huurperiode wordt het volledige overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
 • Bij annulering tussen de 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
 • Bij annulering tussen de 2 maanden tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 25 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode wordt geen vergoeding in rekening gebracht.

Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven dan wel email door verhuurder.

Verhuurder heeft te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden het recht de huurovereenkomst te annuleren. Reeds betaalde voorschotten van de huur/borg worden alsdan gerestitueerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor vergoeding van directe of indirecte schade of andersoortige kosten wegens annulering door verhuurder.

Betaling, BTW en borg
Huurder is verplicht binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, deze factuur zonder enige verrekening aan verhuurder te voldoen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is verhuurder gerechtigd aan huurder de wettelijk vastgestelde rente in rekening te brengen.

Ter bepaling van hetgeen Factorium dan wel de huurder toekomt of verschuldigd is, gelden de administratieve gegevens van Factorium als bewijs, behoudens tegenbewijs van de huurder. Bij niet-tijdige betaling door de huurder komen de door Factorium te maken kosten ter incasso voor rekening van de huurder.

 • Verhuurder is gerechtigd over de te facturen huur van materialen, catering, extra schoonmaak en/of personeel BTW aan de huurder in rekening brengen.
 • Kosten die betrekkingen hebben op de huur van ruimten vallen onder het 21%-tarief, uitgezonderd dansstudio's (0 %-tarief)
 • Kosten die betrekking hebben op technische ondersteuning (uren/benodigdheden,  extra schoonmaak) vallen onder het 21%-tarief.
 • Kosten voor horeca/catering vallen resp. in het 9%- en/of 21% tarief.

Voor zover tussen partijen een borgsom is overeengekomen, dient deze voor uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. De borg wordt verrekend met de huursom, voor zover deze huursom nog niet is voldaan door huurder. Is de huursom reeds voldaan dan zal de borg worden terugbetaald na afloop van de huurperiode indien er geen schade is geleden of door verhuurder bijkomende kosten zijn gemaakt. In geval van schade of bijkomende kosten wordt een bedrag vergelijkbaar met de schade en/of kosten ingehouden op de borg.

Gebruik gehuurde
Huurder staat ervoor in dat door huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende activiteiten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

De huurder verklaart alle benodigde toestemmingen en vergunningen daartoe te bezitten en vrijwaart verhuurder van aanspraken die derden die dienaangaande tegenover verhuurder pretenderen.

Huurder dient ten minste 14 dagen voor aanvang van de huurperiode verhuurder in kennis te stellen van de verwachte komst van bijzonder gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van veiligheidsmaatregelen  zodat de opvang van de gasten van de huurder ordentelijk verloopt.

Huurder dient zich te houden aan de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Activiteiten van de verhuurder en de huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de huurovereenkomst. Activiteiten van de verhuurder en de huurder die nodig zijn voor de afbouw en het opruimen van de ruimte/installaties etc. dienen binnen de huurperiode plaats te vinden.

Bij te late oplevering van de ruimte na einde van de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de schade en/of kosten die hieruit voortvloeien voor verhuurder.

Het is huurder niet toegestaan de ruimte voor een ander dan in de huurovereenkomst of reservering aangegeven activiteit/doel te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

Huurder is verplichting instructies van verhuurder dan wel diens medewerker(s) op te volgen en zich hiernaar te schikken.

Huurder dient zich te houden aan het door verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal personen per ruimte.

Het gebruik van confetti/rijst/vuurwerk is verboden. Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen of gevaarlijk goederen, stank verspreidende stoffen alsmede radioactieve bronnen  aanwezig zij, tenzij hiervoor de verhuurder schriftelijke toestemming is gegeven. Huurder ziet op strikte naleving hiervan. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht bij huurder.

Bediening van technische installaties van verhuurder geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van medewerkers van verhuurder, tenzij anders is vastgelegd tussen partijen.

Het is de huurder  ten strengste verboden de theatervoorzieningen, waaronder begrepen de geluids- en verlichtingsapparatuur in de Factorium zaal te wijzigen, vervangen etc.

Gebruik van door huurder zelf meegebrachte apparatuur door huurder kan alleen geschieden na overleg met verhuurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.

In de ruimte en het gebouw van verhuurder mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd , dan wel reclame gemaakt zonder voorafgaande toestemming van verhuurder.

Behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder mag de huurder geen verandering aanbrengen in de ruimte en het gebouw van verhuurder en zal niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord of gespijkerd etc worden.

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Schade aan het gebouw en apparatuur  dan wel vermissing van apparatuur dient onmiddellijk gemeld te worden bij verhuurder. De kosten die hieraan verbonden zijn, niet veroorzaakt door (medewerkers van) verhuurder, kan door verhuurder verhaald worden op huurder.

Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen. Verhuurder is gerechtigd om – voor zover zij van mening is dat de oplevering na de huurperiode niet na genoegen heeft plaatsgevonden – kosten voor noodzakelijk (schoonmaak) werkzaamheden bij huurder in rekening te brengen.

Verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren, e.d.  in de ruimte en de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdend.

Het is verboden geluidshinder voor omwonenden te veroorzaken. Huurder dient erop toe te zien dat het gebouw van verhuurder rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of mede pandgebruikers.

Roken in de ruimte en het gehele gebouw van verhuurder is niet toegestaan.

Horeca-faciliteiten
Indien huurder tijdens de verhuring catering wenst, geldt dat huurder voor cateringvoorzieningen als koffie, thee, lunches, borrelhapjes en (alcoholische) dranken verplicht is hiervoor gebruik te maken van de cateringvoorzieningen zoals deze worden aangeboden door de door Factorium aangeboden cateringservice.

Op basis van het door huurder te verwachten aantal bezoekers zorgt verhuurder voor de gewenste horecafaciliteiten. Indien er meer bezoekers zijn, als gevolg waarvan er een verminderde service ontstaat, kan zulks Factorium niet worden aangerekend. Bij eventueel minder aanwezigen dan verwacht worden de kosten van de eventueel aangetrokken extra bar-hulp in rekening gebracht.

Meenemen en consumeren van eigen drinken/etenswaren door huurder is niet toegestaan.

Het is de huurder niet toegestaan consumpties en/of andere genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders met verhuurder is overeengekomen.

Beperking aansprakelijkheid 
Indien zich bij de uitvoering van de huurovereenkomst een gebeurtenis voordoet welke aansprakelijkheid van verhuurder met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van verhuurder wordt uitbetaald, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico van verhuurder.

Voor zover sprake is van aansprakelijkheid voor enige gebeurtenis, welke om wat voor reden dan ook niet gedekt wordt door de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering , wordt de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot een bedrag gelijk aan het tot op aan het moment van de gebeurtenis gefactureerde en door de huurder betaalde bedrag met een maximum van 5000 euro.

Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder begrepen de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of voorzieningen toegebracht door huurder dan wel gebruikers.

Goederen van huurder of derden bevinden zich in de ruimte dan wel gebouw van verhuurder op eigen risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade van eigendommen van huurder dan wel derden. Huurder draagt zorg voor een afdoende (aansprakelijkheids)verzekering ter dekking van deze schade.

Ontbinding van huurovereenkomst 
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijker ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien sprake is van:

 • Het niet/niet correct nakomen van een of meerdere verplichtingen door huurder uit hoofde van de huurovereenkomst;
 • Het verstrekken van onjuist informatie of het onthouden van juiste en volledige informatie door huurder aan verhuurder;
 • Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers;
 • Faillissement en/of surseance van betaling dan wel schuldsanering van de huurder

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of kosten die voor de huurder voortkomen uit deze vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

Huisregels
Huurder en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels van verhuurder en zich dienovereenkomstig te gedragen of daarnaar te handelen. De huisregels zijn zichtbaar op de website van verhuurder als ook bij verhuurder op te vragen.

Huurder dient haar gebruikers en gasten in te lichten over de inhoud van de huisregels en erop toe te zien dat deze ook worden nageleefd.

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief