PRIVACY STATEMENT

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Factorium Cultuurmakers uw persoonsgegevens. Factorium Cultuurmakers acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Factorium Cultuurmakers veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Factorium Cultuurmakers een Privacy Statement? 
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres of beeldmateriaal. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Factorium Cultuurmakers bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Factorium Cultuurmakers worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Factorium Cultuurmakers van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Factorium Cultuurmakers persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Factorium Cultuurmakers bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Factorium Cultuurmakers. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of partners/stakeholders van Factorium Cultuurmakers.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Factorium Cultuurmakers omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Factorium Cultuurmakers gevestigd aan het Koningsplein 11A te Tilburg. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
 
Waarvoor gebruikt Factorium Cultuurmakers uw persoonsgegevens?
Factorium Cultuurmakers mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Factorium Cultuurmakers, waarbij uw belang niet prevaleert.

Factorium Cultuurmakers verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

  • Deelnemersadministratie. Verwerking: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankgegevens. Beschrijving: Inschrijving, informeren & communiceren, factureren, incasseren en altijd met uw toestemming.

Mediaverklaring

Digitale nieuwsbrief 
U ontvangt onze digitale nieuwsbrief als u zich inschrijft via de inschrijflink op onze website of als u bij het inschrijven voor een cursus/activiteit hebt aangegeven op die manier op de hoogte te willen blijven. De nieuwsbrief verschijnt maximaal 15x per jaar. In elke nieuwsbrief vindt u een afmeldlink, mocht u zich willen uitschrijven.

Social media kanalen 
Factorium is te vinden op de volgende social media kanalen: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze social media kanalen worden afzonderlijk gebruikt en getoond op onze website en informatieschermen. Deze kanalen kennen eigen voorwaarden die los staan van die van Factorium. U kunt die voorwaarden inzien via de social kanalen zelf en waar gewenst de privacy instellingen wijzigen.

Om onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgrepen maakt Factorium gebruik van de advertentiemogelijkheden van bovengenoemde social media kanalen. We gebruiken daarbij de doelgroepsegmentaties die de social media kanalen aanbieden. Via de privacy instellingen van het social media kanaal kunt u uw voorkeuren wijzigen of uzelf afmelden voor advertenties.

Fotografie en film
Factorium hanteert bij het gebruik van beeld en geluidsmateriaal de volgende spelregels:
1.       Factorium is een openbare cultuurinstelling. Er wordt bij openbare gelegenheden beeld- en geluidsmateriaal gemaakt voor journalistieke doeleinden. Daarvoor hoeft Factorium geen toestemming te vragen.
Met journalistieke doelen worden sfeerbeelden bedoeld, gemaakt tijdens openbare activiteiten zoals o.a. opendagen en festivals en tijdens openbare voorstellingen en concerten. De beelden worden gebruikt voor korte nieuwsflitsen op social media en sfeerimpressies op onze website die geen ander doel hebben dan een journalistieke sfeertekening te geven van onze activiteiten. Factorium bouwt  hiermee aan een online community van actieve cultuurliefhebbers. Hierbij geldt dat wanneer u expliciet bezwaar heeft tegen journalistiek gebruik, u een verzoek tot verwijdering kenbaar kunt maken via privacy@factorium.nl.
2.       Bij een op werving gerichte campagne wordt beeld en/of geluid breed ingezet; dat wil zeggen ook via kaarten, posters en dergelijke. Voor zo’n campagne vraagt Factorium Cultuurmakers toestemming aan de geportretteerden.
3.       Een gewone les is niet openbaar. Dat betekent dat voor beeld- of geluidmateriaal van deelnemers aan lessen, cursussen of workshops altijd vooraf toestemming wordt gevraagd aan de betrokkenen.

Hoe gaat Factorium Cultuurmakers met uw persoonsgegevens om?Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Factorium Cultuurmakers verschillende beleidsdocumenten en protocollen opgesteld. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
tel: 0900-2001201
 
Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Factorium Cultuurmakers passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen worden beschreven in de verschillende beleidsdocumenten die behoren bij de wijze van uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door Factorium Cultuurmakers. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Factorium Cultuurmakers niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van  incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.  

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Factorium Cultuurmakers is daarom verplicht om terughoudend en zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Dit geldt eveneens voor derden die door Factorium Cultuurmakers zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn gehouden tot geheimhouding.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Factorium Cultuurmakers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.               

Factorium Cultuurmakers kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Factorium Cultuurmakers haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Factorium Cultuurmakers zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Factorium Cultuurmakers
Veel contacten tussen u en Factorium Cultuurmakers verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via info@factorium.nl contact met Factorium Cultuurmakers. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Factorium Cultuurmakers.

De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Factorium Cultuurmakers worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van Factorium Cultuurmakers
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Factorium Cultuurmakers houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Factorium Cultuurmakers worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en geen cookies geplaatst.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Factorium Cultuurmakers persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Factorium Cultuurmakers verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Factorium Cultuurmakers en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Factorium Cultuurmakers onrechtmatig is.

Recht van bezwaar 
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Factorium Cultuurmakers kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 
Over dit privacy statement
Factorium Cultuurmakers kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was in juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.factorium.nl. 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Factorium 
Koningsplein 11a 
5038 WG Tilburg 
Telefoon: 013 - 535 40 55 
privacy@factorium.nl

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief