INSCHRIJFVOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het cursorisch onderwijs van Factorium.

1. Inschrijven

Aanmelding is mogelijk via het inschrijfformulier of via www.factorium.nl. Wanneer wij de inschrijving ontvangen hebben, bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk. Bij plaatsing verbindt de lesgeldplichtige zich voor de gehele cursusduur of bij latere plaatsing voor de periode die nog resteert van de desbetreffende cursus.

2. Continuering van de lessen

Voor elke vervolgcursus of volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de bestaande cursisten tijdig bericht.

3. Het plaatsen en roosteren van de cursisten

In augustus wordt gestart met het (her)plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hadden, worden met voorrang geplaatst, mits zij zich vóór 15 juli hebben heringeschreven. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten ontvangen voorafgaand aan de cursus bericht. Indien een cursist, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de cursist op een wachtlijst gezet. Bij de eerstkomende gelegenheid wordt de cursist dan met voorrang geplaatst.

4. Start van de lessen

De lessen van Factorium worden gepland tussen 1 augustus en 31 juli. 
Cursisten ontvangen tijdig bericht over de start van de lessen.

5. Tarieven

Alle op de site vermelde tarieven van Factorium zijn uniform voor de inwoners uit de gemeente Tilburg. Vanwege landelijke wetgeving is Factorium verplicht op de lessen aan cursisten van 21 jaar en ouder BTW te heffen. De leeftijd bij aanvang van de lessen is hierbij bepalend voor de berekening van het lesgeldtarief. Cursisten voor de instrumentale / vocale lessen die niet in het werkgebied van Factorium wonen, betalen het Pay & Play tarief.

6. Wijze van betaling

A. Door overschrijving

De lesgeldplichtige ontvangt na aanvang van het cursusjaar een factuur, waarvan 50% binnen 14 dagen moet worden voldaan. De tweede termijn van het lesgeld vervalt per 25 januari.

Bij plaatsing ná 1 januari wordt het lesgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht. De betaling van deze termijn dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De vervaltermijn is tevens verzuimtermijn, zodat geen ingebrekestelling is vereist.

B. Door automatische incasso

De lesgeldplichtige kan Factorium daartoe machtigen door ondertekening van het desbetreffende gedeelte op het inschrijfformulier. Alleen bij automatische incasso bestaat de mogelijkheid in 4 termijnen te betalen. De termijnen vervallen dan 25 oktober, 25 december, 25 februari en 25 april. Na ondertekening van de machtiging op een inschrijfformulier wordt het lesgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Een getekende machtiging geldt tot wederopzegging. De machtiging kan worden ingetrokken door een schriftelijk verzoek gericht aan de administratie. Een cursist die het niet eens is met een afschrijving, kan zijn/haar bank opdracht geven het bedrag terug te storten op zijn of haar rekening. Dit moet binnen 30 dagen na de afschrijvingsdatum gebeuren.

NB. In het geval dat een cursist niet alle lessen van een cursus waarvoor is ingeschreven kan volgen (bijvoorbeeld wegens ziekte, verhuizing, veranderde werkkring), kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie of vermindering van lesgeld.

Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledig bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.

7. Afwezigheid / vervanging van de docent

Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe niet ingehaald. Factorium garandeert bij een jaarcursus echter dat in een cursusjaar tenminste 90% van de aangeboden lessen worden gegeven.

Mocht dit aantal lessen niet kunnen worden aangeboden, doordat Factorium in gebreke blijft, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het lesgeld tot aan het minimum van het aantal aangeboden lessen. In voorkomende gevallen wordt gestreefd naar vervanging van de docent. Voor het doen van een auditie waaraan kosten verbonden zijn, geldt dat na inschrijving en het voldoen van de inschrijvingskosten, geen restitutie meer kan plaatsvinden.

8. Overmacht  

Onder overmacht (een niet-toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:75 BW) verstaan partijen een gebeurtenis of omstandigheid die niet te voorkomen was geweest, zelfs indien alle redelijke maatregelen zouden zijn genomen. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van oorlog, terroristische activiteiten, overheidsmaatregelen, blokkering, arbeidsconflict, staking, uitsluiting, onderbreking of storing van elektriciteitsvoorziening dan wel onvoorziene gebeurtenissen in de natuur of natuurrampen die de uitvoering van de verplichtingen uit deze overeenkomst onmogelijk maken.  

Indien activiteiten als gevolg van voornoemde overmacht fysiek noch digitaal kunnen plaatsvinden en niet kunnen worden ingehaald, zal Factorium een restitutieregeling in het leven roepen waarmee op verzoek het lesgeld naar rato wordt verlaagd.

9. Betalingsachterstand  

Bij betalingsachterstand behoudt Factorium zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.

Alle kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling, zowel de buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke kosten, welke tenminste 10% van het verschuldigde bedrag belopen, komen ten laste van de lesgeldplichtige. Cursisten die niét aan hun betalingsverplichting hebben voldaan worden in een volgend cursusjaar niét geplaatst.

10. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Factorium uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Factorium gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u via onze digitale nieuwsbrief te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Factorium verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 10. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren (vb naam lesgeldplichtige en/of adresgegevens) of te verwijderen (afmelding nieuwsbrief). Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van Factorium. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Privacy statement.

11. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal

Factorium behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor journalistieke doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Privacy statement.

12. Leermiddelen

Leermiddelen komen voor rekening van de cursist. Kopieerkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Factorium. Instrumenten en balletkleding worden in de regel in overleg met de docent aangeschaft. Voor huurinstrumenten, klik hier

13. Aansprakelijkheid

Factorium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van Factorium.

Houd me op de hoogte!

Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief